Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest firma BT-studio s.c. Beata Tomzińska, Jolanta Babiuch z siedzibą ul. Kraszewskiego 6a, 32-020 Wieliczka NIP: 683-190-41-09, regon: 356751928; wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr ewid.8462/2003 wpisany w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka. Prywatne Przedszkole „Dziecięce Fantazje” z siedzibą ul. Kraszewskiego 6a w Wieliczce; zaświadczenie nr E-4321/2/2003 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Miast i Gminy Wieliczka.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby edukacyjne dzieci przedszkola zgodnie z przepisami z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922)
  3. Odbiorcą danych osobowych Państwa dzieci będą; Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, Kuratorium Oświaty w Krakowie, firmy ubezpieczejące dzieci przedszkola w danym roku szkolnym.
  4. Dane osobowe Państwa oraz dzieci uczęszczających do naszego przedszkola nie będą przekazywane do pańswt trzecich i organizacji międzynarodowych.
  5. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dzieci będą przechowywane do zakończenia edukacji Państwa dzieci w naszej placówce (PRYWATNYM PRZEDSZKOLU).
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo, iż przewarzanie danych osobowych dotyczącychPaństwa oraz Państwa dzieci, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych swoich i Państwa dzieci jest wymogiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych osób, których one dotyczą są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
  9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.